ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ ενεργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεσμεύεται να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας.

Το ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ συμμορφώνεται με τον νέο Κανονισμό (ΕΚ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 25 Μαΐου 2018 καθώς και με την εθνική νομοθεσία ήτοι τον Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσώπων. 125(Ι)/2018. Πιο κάτω παραθέτουμε την πολιτική του ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ, ο οποίος είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας, για την συλλογή, χρησιμοποίηση, αποκάλυψη ή άλλη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας. Κατά καιρούς μπορεί να τροποποιηθεί η παρούσα πολιτική επομένως σας συνιστούμε όπως ενημερώνεστε για τον τρόπο χρησιμοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα (εφεξής για την παρούσα πολιτική ως τα «Δεδομένα») που συλλέγονται είναι ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, Αριθμός Μητρώου Φιλάθλου, ημερομηνία γεννήσεως, διεύθυνση, επαρχία διαμονής, αριθμός τηλεφώνου και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Τα Δεδομένα συλλέγονται από τον ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ με τους πιο κάτω τρόπους:

Κατά την διαδικασία αίτησης για εισιτήρια διαρκείας.

Κατά την διαδικασία αίτησης εγγραφής μέλους.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ επεξεργάζεται τα Δεδομένα που συλλέγει με βάση την σχετική νομοθεσία περί προστασίας Προσωπικών δεδομένων και με βάση την παρούσα πολιτική. Ειδικότερα επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

-       Για σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας ή ενημέρωσής σας η οποία είναι αναγκαία στα πλαίσια της αγοράς εισιτηρίου ή παροχής των υπηρεσιών μας.

-       Για σκοπούς αποστολής ενημερωτικών ή διαφημιστικών δελτίων σε περίπτωση που μας δώσετε ρητή συγκατάθεση για τον σκοπό αυτό.

-       Για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο θα μας έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση.

-       Για σκοπούς εκπλήρωσης των επιδιωκόμενων από τον ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ έννομων συμφερόντων στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών του και ειδικότερα σε σχέση με τις πιο κάτω υπηρεσίες και/ ή ενεργειών εκ μέρους του ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ:

     I.         Επιβεβαίωση της ταυτότητά σας για σκοπούς ασφάλειας

   II.         Διασφάλιση της ασφάλειας της ιστοσελίδας.

   III.         Για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς διερεύνηση της αγοράς ούτως ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας καλύτερα και πιο αποτελεσματικά.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ δεν θα διαβιβάσει τα Δεδομένα σας σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο παρά μόνο εάν και όταν αυτό είναι αναγκαίο για την συμμόρφωση του με έννομη υποχρέωσή του και ως προνοείται στην παρούσα πολιτική. Σημειώνουμε ότι νομικό ή φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ή συνδρομή στον ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ για σκοπούς λειτουργίας των αιτήσεων για εισιτήρια και εγγραφής μελών πιθανόν να έχει πρόσβαση στα Δεδομένα σας με αποκλειστικό σκοπό να καταστεί δυνατή η παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή τήρηση και διαφύλαξη των Δεδομένων σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Με βάση τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε τα πιο κάτω δικαιώματα για τα Δεδομένα σας:

      I.         Δικαίωμα Πρόσβασης – Έχετε το Δικαίωμα να λαμβάνετε από τον ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ επιβεβαίωση για το κατά πόσο ή όχι τα δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και εάν συμβαίνει αυτό έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας συμπεριλαμβανομένου και δικαιώματος λήψης αντιγράφου αυτών.

     II.         Δικαίωμα Διόρθωσης – έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε από τον ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ να διορθώσει τυχόν ανακριβή δεδομένα που σας αφορούν καθώς και συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων.

   III.         Δικαίωμα Διαγραφής – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ την διαγραφή των Δεδομένων σας για ένα από τους ακόλουθους λόγους:

α) Σε περίπτωση που τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν.

β) Σε περίπτωση που ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία των Δεδομένων σας.

γ) σε περίπτωση που αντιτίθεστε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας.

δ) σε περίπτωση που η επεξεργασία των Δεδομένων σας είναι παράνομη.

ε) σε περίπτωση που τα Δεδομένα σας πρέπει να διαγραφούν για να τηρηθεί νομική υποχρέωση του ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ με βάση τις πρόνοιες νομοθεσίας.

στ) σε περίπτωση που τα Δεδομένα έχουν συλλεχθεί σχετικά με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών σε παιδί.

ζ) σε περίπτωση που  ο ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ διαταχθεί για διαγραφή των δεδομένων από το Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων σας σε μια εκ των κάτωθι περιπτώσεων:

α) σε περίπτωση που η ακρίβεια των Δεδομένων σας αμφισβητείται από εσάς.

β) σε περίπτωση που η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στην διαγραφή των Δεδομένων σας και ζητάτε αντί αυτής τον περιορισμό στη χρήση τους.

γ) σε περίπτωση που ο ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ δεν χρειάζεται πλέον τα Δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας αλλά αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή των υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

δ) σε περίπτωση που έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία (δικαίωμα εναντίωσης) εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσο οι νόμιμοι λόγου του ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ για επεξεργασία υπερισχύουν έναντι των λόγων των δικών σας για εναντίωση.

Δικαίωμα στην φορητότητα των Δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία έχετε δώσει στον ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε την διαβίβαση των Δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία- σε περίπτωση που γίνεται αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων και λαμβάνονται αποφάσεις βασιζόμενες αποκλειστικά σε αυτή, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μην υποβάλλεστε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά με αυτοματοποιημένη επεξεργασία συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Οποιοδήποτε αίτημα σας θα εξεταστεί και θα απαντηθεί εντός 4 (τεσσάρων) εβδομάδων το αργότερο. Για τους πιο πάνω σκοπούς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ γραπτώς ή με email στις ακόλουθες διευθύνσεις:

-       Διεύθυνση: Ραφαήλ Σάντη 12 6052 Λάρνακα

-       Email: asilfc@outlook.com

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

O ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να προστατευτεί η ασφάλεια των Δεδομένων σας. Δυστυχώς καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή του συστήματος αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι δυνατόν να παρέχει 100% ασφάλεια.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Τυχόν αλλαγές θα δημοσιοποιούνται στη παρούσα σελίδα ούτως ώστε να είστε ενήμεροι για τον τρόπο επεξεργασίας των Δεδομένων σας. Σας συστήνουμε όπως παρακολουθείτε την παρούσα σελίδα και πολιτική συχνά ούτως ώστε να είστε συνεχώς ενήμεροι για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων σας. Η συνέχιση χρήσης των υπηρεσιών μας θα σημαίνει αποδοχή τυχόν τροποποιημένης Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων.

Εισιτηρια Διαρκειας 2023-24
Βαθμολογια
# ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η Β
1 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 0 0 0 0 0
2 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 0 0 0 0 0
3 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 0 0 0 0 0
4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0 0 0 0 0
5 Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ 0 0 0 0 0
6 ΠΕΓΕΙΑ 2014 0 0 0 0 0
7 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 0 0 0 0 0
8 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 0 0 0 0 0
9 Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ 0 0 0 0 0
10 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 0 0 0 0 0
11 ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 0 0 0 0 0
12 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 0 0 0 0 0
13 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 0 0 0 0 0
14 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 0 0 0 0 0
15 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 0 0 0 0 0
16 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 0 0 0 0 0
Ημερολογιο